Regulamin

Regulamin zajęć na basenie w Uzdrowiskowym SPA Marysieńka

1. Przystąpienie do zajęć oznacza brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach na basenie. Nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie.

2. Wodne Przedszkole KUBUŚ organizuje zajęcia w formie cyklu. Jeden cykl obejmuje 10 spotkań – 1 raz w tygodniu – w wymiarze 30 minut.

3. Zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifikowanego instruktora.

4. Zapisy – telefonicznie lub mailowo – dokonywane są na konkretny dzień i godzinę.

5. W przypadku nieobecności zajęcia można odrobić w innym, ustalonym przez instruktora terminie. Odrobieniu podlegają maksymalnie 2 spotkania. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy nie ma wyznaczonych terminów odrabiania. Wówczas można odrobić 2 spotkania w kolejnym cyklu lub kontynuować nowy cykl z pomniejszoną opłatą maksymalnie o 2 spotkania.

6. Odrobieniu podlega TYLKO nieobecność zgłoszona telefonicznie, smsem,mailem przed rozpoczęciem zajęć.

7. Opłaty dokonuje się przelewem na konto ( wodneprzedszkole.pl – zakładka kontakt), napóźniej przed drugim spotkaniem, wówczas należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty drogą elektroniczną lub bezpośrednio przed spotkaniem lub gotówką przed pierwszym spotkaniem.

8. Pierwsze spotkanie dla nowych uczestników jest zawsze spotkaniem próbnym. Jeśli po tym spotkaniu uczestnik decyduje się na udział w dalszej części cyklu, powinien dokonać opłaty za spotkania kolejne oraz to pierwsze, w którym wziął udział. Jeśli uczestnik nie chce brać udziału w cyklu próbne spotkanie jest bezpłatne.

9. Osoby przystępujące do trwającego cyklu nie ponoszą opłaty za zajęcia, które już się odbyły. W takim wypadku wysokość opłaty ustalana jest prpoprcjonalnie do końca okresu trwania cyklu.

10. W przypadku rezygnacji z cyklu po wniesieniu opłaty z przyczyn leżących po stronie uczestnika, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i zostaje zaliczona na poczet poniesionych kosztów i naprawenia szkody powstałej u organizatora. W przypadku rezygnacji z cyklu po wniesieniu opłaty z przyczyn losowych i niezależnych od uczestnika, opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu trwania cyklu, w wysokości nie wyższej jednak niż połowa wniesionej opłaty. W takim wypadku niezwrócona część opłaty zostaje zaliczona na poczet poniesionych kosztów przez organizatora.

11. Nie dokonanie opłaty do drugiego spotkania jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć bez podania przyczyny. Wówczas cykl wydłuża się odpowiednio o kolejne spotkanie.

13. Za bezpieczeństwo dzieci w szatniach i pod prysznicem odpowiadają opiekunowie prawni.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

15. Organizator zapewnia sprzęt i przybory niezbędne do prowadzenia zajęć.

16. Uczestników zajęć obowiązuje regulamin basenu, na którym odbywają się zajęcia. Dzieci do lat trzech obowiązują specjalne pielucho-majtki.

17. Za czystość i temperaturę wody organizator nie ponosi odpowiedzialności.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

19. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Wodne Przedszkole KUBUŚ z siedzibą w Leśnej, ul. Kochanowskiego 14/3, w szczególności
na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Wodnego Przedszkola KUBUŚ. Wodne Przedszkole KUBUŚ informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

20. Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na utrwalanie własnego wizerunku oraz wizerunku dziecka podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych w trakcie zajęć nauki pływania, w sytuacjach aranżowanych przez prowadzących zajęcia.Oświadczenie należy podpisać przed przystąpieniem do zajęć.

21. Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na publikację i rozpowrzechnianie własnego wizerunku oraz wizerunku dziecka utrwalonego w sytuacjach wskazanych w pkt. 20 na stronach internetowych Wodne Przedszkole KUBUŚ, Facebook.com, youtube.com i Partnerów Wodnego Przedszkola KUBUŚ oraz w innych mediach.

22. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.